Grapevine Name EF
Server TMI-2 1.3-pre2(modified)

Ways to Connect

Secure telnet

eternalfantasy.org:3334

Telnet

eternalfantasy.org:3333

Player Stats